Our Family History

Cijnsboeken


Tree:  

Matches 1 to 7 of 7     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Francois Haselere, Michiel Volckaert, Jan Weeck Jans sone bij coope over Jouffr Barbele Vander Straeten, van een gelegen met gronde metten huise daarop staende lochtene ende bogaerde daar aan gelegen, ende allen sijne toebehoorten groot een bundere dd 27.11.1591
 
2
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Folio 628v: nu Christoffel Speeckaert de weduwe Willem Speeckaert over Jan Weecke vaneen half bunderlands gelegen inde zd prochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckveldt
Folio 629: Nu Jan Pottiers bij coope, Guilliam Speeckaert, deselfde wed William Speeckaert over Jan Weecke van anderhalf dagwant landts gelegen in de voost prochie van Vlesenbeke opd Assenbeke veldt
 
3
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Pieter Borremans ende Willemijne Sbroyers sijne huijsvrouwe over derfg Willems Verheylewegen over Reynier Heymans over Jans Wielmans van seven vierendelen landts gelegen in de voorst prochie van Vlesenbeke op laerbroeckveldt dd 30.04.1570
 
4
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
Nu Jan Van Overstraeten, nu Aert de Vleminck, nu Gillis de Vleminck bij coope, nu Cathelijne Asselijns wed Gillis De Vleminck bij coope Joos Van Stalle over Jan Weeck, Jan sone, daar moeder aff was Marie Heymans, over Reynier Heymans van een dagwandt bempdts ter Stasdt geheten ten quaden wege gelegen in de voors prochie van Vlesenbeke aant laerbroeck dd 30.01.1598
 
5
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 25
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 25
Pieter Borreman en Willemijn Broyers zijn huysvrouw over de erfgenamen wijlen Willen Verheylwegen van 7 vierendelen lants gelegen in de voorgenoemde prochie van Vlesenbeek op het Laerbroeckvelt, 1e de goede Gielis Van Berghe, 2e de Joncker Lieven Van Arcle, 3e de goede Reynier Hollants en 4e zijden de goeden Jans Osthuys
 
6
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 26v
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 26v
Jan Weeck tegen Willem Van Malder van 3 1/2 dagwant lants gelegen in 3 stukken deen dagwant gelegen bij den drinckelink teghen over katharina van zelleke bosselken metten andere aan therenstraete en met de andere zijde aan de goeden des hoeffen van Gaspeldooren dande stuck oick groot een dagwant gelegen over dander zijde van de voirschreven bosschelken met enen zijden aan den opstal van den hove van zellick met anderen zijde den goeden des kerke van Leeuwe ende metten 4de zijde aan de goeden des huysarmen van Leeuwe tderde stuck groot anderhalf dagwant gelegen op het velt geheten den keyberg aen heerweg aldaar metten twee zijden aan de goeden des kerke van Leeuwe onder h hermans tjaers De voorgeschrevenen Jan Weeck heeft aan mr Robbrecht hermans betaalt 15 jaeren van dezen scheyns kermisse 1602
 
7
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
Folio 34v
Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck @ Maria Heymans zijn huijsvrouwe en al noch te vooren Reinier Heymans van 1 1/2 dagwant beempts ten stadt geheeten ten quade wege, gelegen in de parochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck , den heerwech van Brussele te Lennicke en de goederen der erfgenamen Adriaen Van Rechem, metten enen zeijde aan dlaerbroeckvelt ende metten andere zeijnde aen de goede Jans Borremans daer de beke tusschen beijde loopt tjaers anno 1561 sep 17. De voorschrevenen Joos Van Stalle heeft aan Meester Robbrecht Hermans betaalt 34 jaren van den cheijns verschreven kermisse anno 1604

Folio 35
Reynier Heymans en Jan Elsocht de Jonge over Wielman op 34 van de helft van een stuk lants groot 7 vierendelen gelegen in de voorgenoemde parochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckvelt , de goede Gielis Daneels geheten Van Berghe @ de goede Reynier Hollants al met den enen eijnde aan de goede Jans Offhuijs tjaers. De voorgeshreven Reynier Heymans Jan Elsocht en daer naer Peter Borreman hebben aan Mr Robbrecht Hermans betaalt de jaeren van dezen cheijns verschreven kermisse 1571, 72, 73, 74, 75, 76, 77, en 1578