Our Family History

Schepenbank


Tree:  

Matches 1 to 11 of 11     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1528 eyndigende 1550 folio 743 dd 24.05.1541
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1528 eyndigende 1550 folio 743 dd 24.05.1541
Peeter geheten Heymans zoon van wijlen Reynier die men Heymans noemde en van wijlen Elsen Huyghs.
Hij verkoopt een half bunder meers te Leeuw op de Zueene aanden sack, deel van een perceel van 5 dagwand (dat men in 5 gelijke delen zal verdelen) aan Jan Van Leeuwe zoon van Mattheus. Het perceel grenst aan de goederen van de nakinderen van wijlen Reynier Heymans.
 
2
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1528 eyndigende 1550 folio 87 dd 13.03.1531
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1528 eyndigende 1550 folio 87 dd 13.03.1531
Reynier Heymans doude en uxor
Symoen Huyghe zoon van wijlen Vroens geheten Huyghe verkoopt 3 percelen land aan Reynier Heymans gehuwd met Margrieten Van Nyvercheele geheten Putmans.
1) 1 dagwand geleeg met huizen en bogaard te Vlezenbeek aan de Kerkstraat
2) 1 dagwand land in Leeuw opt Cortvondelvelt grenzend aan het perceel aan Jannen Huyghe
3) 1/9 van onderhalf dagwand land te Vlezenbeek op d Nedervelt tegen s Heerenstraete
Pas na het overlijden van Reynier Heymans en genoemde echtgenote, komen de kinderen uit zijn eerste en huidige huwelijk in bezit van deze aankoop.

 
3
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 03.07.1556
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 03.07.1556
Anna Van de Putte dochter wijlen Abraham Van de Putter en Jacop geheten Jacops haar man en wettigen momboir drie dachwant meersch gelegen in Leeuwe aan de Zuene tot behoef van Reynier Heymans en Willemijne sBroyers zijnen wettigen huysvrouwe
 
4
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 19.06.1552
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 19.06.1552
Verkoop van 1/6 van een 1 dagwand par... geleeg met grond, huis en boomgaard te Vlezenbeek aan de kerkstraete door Martyne Heymans x Henrick Van den Perre dochter wijlen Reynier Heymans uit zijn eerste huwelijk met wijlen Elsen Huijghs aan haar "volle" broer (bruedere van vadere ende moedere der voirseide Martyne) Reynier Heymans. Deze laatste koopt voor zichzelf en voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Marien Mostincx.
De kinderen uit het eerste huwelijk komen slechts in bezit van deze aankoop na zijn overlijden en dan moeten ze aan zijn Willemyne sBroeyers, zijn tweede vrouw, een jaarlijkse rente betalen (met mogelijkheid om een afkoopsom te betalen).
 
5
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 20.04.1554
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 20.04.1554
Henric Verheylwigen geheeten Peeters, zoon van Willem Verheylwigen die men hiet Peeters,
die 1 dagwand land in Vlezenbeek opt breetvelt verkoopt aan eynier Heymans en zijn tweede wettige vrouw Willemijn sBroeijers. Het stuk land paalt o.a. aan een zijde aan het goed van Gielis Van Nijversele
 
6
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 21.03.1556
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 21.03.1556
Jacop Eelwijt en Margriet Samuele wettigen kinderen wijlen ... Samuele die hij hadde van zijne wettigen huysvrouwe wijlen .... en Geertruydt Saumele weduwe wijlen Philips Bosch etc
een dachwant beempt gelegen in de parochie van Leeuwe op de Zuene tot behoef van Reynier Heymans en Willemijne Sbroyers zijne wettigen tweeden huysvrouwe
 
7
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuwe de anno 1579 tot 1591 inclus Folio 134v-135 dd 04.07.1583
Register der hoofdbank van St Pieters Leeuwe de anno 1579 tot 1591 inclus Folio 134v-135 dd 04.07.1583
Reynier Heymans zoone wijlen Reynier Heymans in den naeme van hem zelven ende oock inden naeme ende van weghen Margriete Van Leeuwe zijnder moeder dyen aende nabescreven goeden competeerde tocht heeft opgedragen tot behoeff van Nicolaes de Ronghe zoene wijlen Jacobs de Ronghe inde naeme en tot behoeff van hem selven ende oyck inde naeme en tot behoeff van Maria Van Diest zijne wettige huysvrouwe te wetene een dachwant lants inde prochie van Vlesenbeek opte tobbekensvelt ende noch zeven vierendelen lants inde voorsc prochie opt velt geheten dobbekensvelt
 
8
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 130 dd 24.06.1517
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 130 dd 24.06.1517
Katharina Donkers wijlen wettigen dochter Laureys De Doncker tot behoef Reynier Heymans wettigen soon wijlen Jans Heymans ende tot behoef Elsen Huys wettige huysvrouwe Reyniers Heymans en met Janne Van der Meeren als vrempt momboir der voorstaande Elsen Huys dat is te weten een dachwant lants gelegen in de prochie van Dielbeeke op den sack tussende goeden erfgenamen jans scoonsmans wijlen was en de erfgenamen nu beschreven in andere zijde aan de erfgenamen goede van olivier de doncker
 
9
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 143 dd 09.01.1522
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 143 dd 09.01.1522
Henricus De Muer soon wijlen Peeters muers en Kathlijn Steps sijn huysvrouwe gelooft te geven jaarlijks en erfelijk Reynier geheten Heymans soon Jans Heymans etc
 
10
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 190 dd 27.10.1531
Schepenbrieven van Dilbeek Folio 190 dd 27.10.1531
Henrick de muer soon pieters de muer en kathelyne steppe zijn huysvrouwe hebben geloofd te geven jaarlijcxs en erfelijkcx Reynier Heymans soon Jans heymans te weten alle jaar 1 rinsgulden 5 schellingen groot brabants jaarlijks Na het overlijden van Reynier Heymans en zijn vrouw zal de lening verdeeld worden tussen de al kinderen uit zijn 1e en 2e huwelijk.
 
11
Schepenbrieven van Dilbeek folio 278 verso en 279, de dato 10-04-1545
Schepenbrieven van Dilbeek folio 278 verso en 279, de dato 10-04-1545
Ambrosius Crabbe sone wijlen Joes Crabbe @ Geertruydt Heymans dochter wijlen Reynier Heymans zijn wettige huysvrouw tot behoef van Henric Van de Perre (uitgeschrapt sone Antonius Van de Perre) en Martijne Heymans zijnder wettigen huysvrouwe een rente van 11 stuyvers sjiaers, bepand op een dachwant lants dat nu een hofstad es gelegen inde prochie van dielbeke ter plaetssen geheeten ten overbosch, te voldoen opten negensten dach der maent van Januario vallende ende te betaelene te quiten den penninck achthien